رئیس : آقای سهراب حکیم زاده دبیر : آقایان محمد بی طرف تلفن: 33464002-023 فكس: 33464500-023 سمنان- بلوار 15 خرداد - اتاق بازرگانی