محل استقرار : شهرستان سمنان اعضای هیات مدیره : آقایان محمد علی شریعت ، فرهاد صدقیانی ، علی صادقی ، کوروش کیهانی زاده ، خانم زهره گیلوری رییس هیات مدیره : آقای محمد علی شریعت