جلسه مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان و مسئولین سازمان جهاد کشاورزی شاهرود به همت کمیسیون کشاورزی و  انجمن انگور اتاق بازرگانی سمنان در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی شاهرود برگزار شد . 
در این نشست حمید آقابیگی ، رییس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه انگور شاهرود به عنوان محصولی راهبردی و ارزآور در اقتصاد کشور محسوب می‌شود، افزود: توسعه باغ‌های انگور این شهرستان در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
رییس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه کشت و توسعه انگور زمینه اشتغال‌زایی بالایی در این شهرستان را فراهم کرده است، افزود: کیفیت محصول انگور شهرستان شاهرود دارای شرایط مطلوبی است و بیشتر تولیدات در حد محصول سالم قرار دارند.
وی در خصوص جسنواره انگور هم گفت : نگاه این جشنواره نگاهی پژوهشی و کلان نگر است و ما می خواهیم زنجیره تولید را کامل کنیم . 

در ادامه علی اصغر جمعه ای  عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی سمنان در خصوص برگزاری جشنواره انگور در شهرستان شاهرود گفت : هر جشنواره ای باید محصول مفیدی داشته باشد و این جز با هدفمندی و هماهنگی به دست نخواهد آمد . 
همه کارهای تشکلی همچون رایانه است که می توان با ارائه داده ها و دیتاهای مناسب خروجی خوب و مفیدی دریافت کنیم . 

دکتر سعید ترکمان ، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی از پیگیری صادرات انگور در این جشنواره به عنوان یکی از اهداف آن نام برد و تاکید کرد : از پتانسیل انجمن انگور و کمیسیونهای تجارت و کشاورزی اتاق بازرگانی می توان در جهت نیل به این اهداف استفاده فراوانی نمود .

در \پایان ایجاد دبیرخانه دائمی انگور در شاهرود و بستر سازی برای برگزاری  جشنواره های دیگری همچون پسته و زرد آلو هم مورد تاکید قرار گرفت  .